Arquitectura sostenible

Certificats d'Eficiencia Energètica

En aquest Certificat, i mitjançant una etiqueta d'Eficiència Energètica, s'assigna a cada edifici o immoble de nova construcció o existents, una classe energètica d'eficiència, que variarà des de la classe A, per als energèticament més eficients, a la classe G, per els menys eficients.

Segons el Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril, la Certificació Energètica serà obligatòria per als contractes de compravenda o arrendament d'immobles realitzats a partir l'1 de juny de 2013.

Cedules d'Habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

Les dades que consten a la cèdula són:

• L'adreça i ubicació de l’habitatge.

• La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions.

• Les estances i els espais que componen l’habitatge.

• El llindar màxim d’ocupació.

• La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat.

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

Llegir més...

ITEs ( Inspecció Tècnica d'Edificis)

La inspecció tècnica dels edificis, en vigor des del 26 de febrer de 2011, és un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

La inspecció és visual i es fa sobre aquells elements accessibles de l'edifici. No té per objecte detectar possibles vicis ocults ni preveure causes sobrevingudes, tot i que se'n pot extreure la conveniència d'una diagnosi més acurada.

L'ha de dur a terme el tècnic amb titulació d'arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l'edificació, contractat pels titulars de l'edifici a inspeccionar.

L'ITE dóna lloc a un informe que descriu l'estat actual de l'edifici, les deficiències detectades i termini per esmenar-les i la qualificació de l'estat general de l'edifici. L'informe és previ a l'obtenció del Certificat d'Aptitud de l'Edifici, expedit per l'Administració.

Llegir més...

Informes Tècnics i Dictàmens

Els informes tècnics dictaminen el resultat d'una investigació sobre unes circumstàncies reflectides en un text expositiu i argumentatiu, per mitjà del qual es transmet la informació de cert tema, o al que convé fer del mateix. Generalment estan dirigits a un destinatari que, normalment, haurà de prendre una decisió respecte al tema tractat en el text.

Peritatges

És la determinació de les possibles causes que van donar origen a un dany o estat no desitjat en una construcció i possibles conseqüències no desitjades davant intencions d'introduir modificacions estructurals.

Direcció d'obra i reformes

Supervisió d'obres i reformes vetllant per la correcta execució dels treballs a realitzar seguint les obres segons el projecte arquitectònic, així com controlar la qualitat dels materials i la seva correcta posada en obra.